Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Acceso socios

El Club en xifres

 • Cens Socis 2021 » veure
 • Dades generals » veure

Informació Econòmica

2021

 • Detall dels ingressos obtinguts el 2021 » ver
 • Patrocini 2021 » ver
 • Balanç de situació 2021-2020 » ver
 • Liquidació pressupost 2021 » ver
 • Comptes Pèrdues i Guanys 2021-2020 » ver
 • Informe Auditoría 2021 » ver

2020

 • Liquidació pressupost 2020 » ver
 • Informe Auditoría 2020 » ver
 • Pressupost General 2021 » ver

2019

 • Liquidació pressupost 2019 » ver
 • Informe Auditoría 2019 » ver
 • Pressupost General 2020 » ver

2018

 • Detall dels ingressos obtinguts el 2018 » veure
 • Patrocini 2018 » veure
 • Balanç de situació2018 » veure
 • Liquidació pressupost 2018 » veure
 • Comptes Pèrdues i Guanys desembre 2018 » veure
 • Informe Auditoria 2018 » veure
 • Pressupost General 2019 » veure

2017

 • Detall dels ingressos obtinguts el 2017 » veure
 • Patrocini 2017 » veure
 • Balanç de situació 2017 » veure
 • Liquidació pressupost 2017 » veure
 • Comptes Pèrdues i Guanys desembre 2017 » veure
 • Informe Auditoria 2017 » veure
 • Pressupost General 2018 » veure

2016

 • Detall dels ingressos obtinguts el 2016 » veure
 • Patrocini 2016 » veure
 • Balanç de situació 2016 » veure
 • Liquidació pressupost 2016 » veure
 • Comptes Pèrdues i Guanys desembre 2016 » veure
 • Informe Auditoria 2016 » ver
 • Pressupost General 2017 » veure

2015

 • Memòria 2015 » veure
 • Detall dels ingressos obtinguts el 2015 » veure
 • Patrocini 2015 » veure
 • Pérdues i guanys 2015 » veure
 • Liquidació pressupost 2015 » veure
 • Balanç de situació 2015 » veure
 • Auditoria 2015 » veure
 • Pressupost General 2016 » veure

2014

 • Memoria Econòmica: Explicació comptes de 2014 i Pressupost 2015 » veure
 • Balanç de Situació desembre 2014 » veure
 • Comptes Pèrdues i Guanys desembre 2014 » veure
 • Detall dels Ingressos 2014 » veure
 • Detall dels Ingressos Patrocini 2014 » veure
 • Justificants subvencions 2015 » veure
 • Liquidació Pressupost 2014 » veure
 • Pressupost 2015 » veure
 • Informe Auditoria 2014 » veure
 • Subvencions 2015 » veure

El Reial Club de Polo de Barcelona s'ajusta als protocols de Transparència i Qualitat de la Informació de les Entitats sense Ànim de Lucre establerta a la llei catalana " Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern " així com la" Llei estatal 19/2013 de 9 de desembre de 2013 de transparència , accés a la informació pública i bon govern " que va entrar en vigor el passat 19 desembre 2014

El Reial Club de Polo de Barcelona compleix amb totes les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Socia.

Reunió de treballSala de reunions